PLATFORM/SHINOHARA Kazuo Umbrella House (1959)
PLATFORM / SHINOHARA Kazuo Umbrella House (1959)
200211