PLATFORM/SHINOHARA Kazuo Tanikawa House (1958)
PLATFORM / SHINOHARA Kazuo Tanikawa House (1958)
200506