PLATFORM/ASHIHARA Yoshinobu Komazawa Olympic Park Control Tower (1964)
PLATFORM / ASHIHARA Yoshinobu Komazawa Olympic Park Control Tower (1964)
200717